استاد چت چت رومی برای همه استاد گپ|استاد چت|استادگپ|استادچت|لیس گپ|عشق گپ استاد گپ|استاد چت|استادگپ|استادچت|لیس گپ|عشق گپ .

استاد گپ|استاد چت|استادگپ|استادچت|لیس گپ|عشق گپ

استاد چت . چت استاد . استاد گپ .گپ استاد استاد چت . چت استاد . استاد گپ . چت گپ . گپ چت .چتروم استاد . چت رومی ببرای همه

استاد هستم - استادسلام

https://ostadsalam.ir › portal › page › استاد-هستم
همین صفحه استاد هستم را تا انتها مطالعه کنید. آگهی تدریس خصوصی. صفحه ثبت نام اطلاعات اولیه را پر کنید، 1 دقیقه. آگهی تدریس خصوصی. فعال سازی پیامکی و ...

استاد هستم - استادسلام
https://ostadsalam.ir › portal › page › استاد-هستم
همین صفحه استاد هستم را تا انتها مطالعه کنید. آگهی تدریس خصوصی. صفحه ثبت نام اطلاعات اولیه را پر کنید، 1 دقیقه. آگهی تدریس خصوصی. فعال سازی پیامکی و ...

استاد هستم - استادسلام
https://ostadsalam.ir › portal › page › استاد-هستم
همین صفحه استاد هستم را تا انتها مطالعه کنید. آگهی تدریس خصوصی. صفحه ثبت نام اطلاعات اولیه را پر کنید، 1 دقیقه. آگهی تدریس خصوصی. فعال سازی پیامکی و ...

استاد هستم - استادسلام
https://ostadsalam.ir › portal › page › استاد-هستم
همین صفحه استاد هستم را تا انتها مطالعه کنید. آگهی تدریس خصوصی. صفحه ثبت نام اطلاعات اولیه را پر کنید، 1 دقیقه. آگهی تدریس خصوصی. فعال سازی پیامکی و ...

استاد هستم - استادسلام
https://ostadsalam.ir › portal › page › استاد-هستم
همین صفحه استاد هستم را تا انتها مطالعه کنید. آگهی تدریس خصوصی. صفحه ثبت نام اطلاعات اولیه را پر کنید، 1 دقیقه. آگهی تدریس خصوصی. فعال سازی پیامکی و ...


برچسب: استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم، چت، چت روم، استاد چت 1200 آنلاین، استاد گپ، استاد.،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۷:۵۰ توسط:استادگپ موضوع: نظرات (0)

استادگپ.استادچت.لیسگپ.افروگپ.چت افرواستادچت. استاد چت

استادگپ.استادچت.لیسگپ.افروگپ.چت افرواستادچت. استاد چت

استادگپ.استادچت.لیسگپ.افروگپ.چت افرواستادچت. استاد چت

رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی‌های دانشجویان با میانجی‌گری کسب دانش
 
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

مهسا ذوالفقاریان 1 
 علی اکبر امین بیدختی  2 
 سکینه جعفری 3
1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 استاد گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

 10.22034/JIERA.2018.65182
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه ساختاری تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید با توسعه شایستگی­های دانشجویان با میانجی­گری کسب دانش دانشجویان دانشگاه سمنان بود. پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی و با توجه به نحوه گردآوری داده­ها از نوع پژوهش‌های توصیفی ـ همبستگی محسوب می­شود. جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه سمنان (10950 نفر) در سال تحصیلی 97-1396 بودند که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای 266 نفر به‌عنوان نمونه پژوهش (183 نفر کارشناسی و 83 نفر کارشناسی ارشد) انتخاب شدند. همه آن‌ها مقیاس‌های تعامل استاد و دانشجو هرناندز لوپز و همکاران (2016)، روش تدریس فعال اساتید هرناندز لوپز و همکاران (2016)، کسب دانش هرناندز لوپز و همکاران (2016) و توسعه شایستگی­های دانشجویان هرناندز لوپز و همکاران (2016) را تکمیل کردند. پس از محاسبه پایایی ابزارها، داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری همبستگی و تحلیل مسیر تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که بین تعامل استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اساتید، کسب دانش با توسعه شایستگی­های دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. تعامل استاد و دانشجو بر توسعه شایستگی­های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ همچنین تعامل استاد و دانشجو با میانجی­گری کسب دانش بر توسعه شایستگی­های دانشجویان اثر غیرمستقیم و معناداری دارد. روش تدریس فعال اساتید بر توسعه شایستگی­های دانشجویان اثر مستقیم و معناداری دارد؛ و با میانجی­گری کسب دانش اثر غیرمستقیم و معناداری بر توسعه شایستگی­های دانشجویان ایفا می­کند. تعامل استاد و دانشجو، روش تدریس فعال اساتید و کسب دانش 33% از واریانس توسعه شایستگی­های دانشجویان را تبیین می­کند. نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت توجه به نوع روش تدریس، نحوه تعامل با دانشجو و کسب دانش در افزایش شایستگی­های دانشجویان بود.


برچسب: استادچت.استادگپ.لیسگپ.افروگپ.چت گپ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۴ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۴:۴۵:۴۲ توسط:استادگپ موضوع: نظرات (0)

استاد چت . چت استاد . استاد گپ .گپ استاد استاد چت . چت استاد . استاد گپ . چت گپ . گپ چت .چتروم استاد . چت رومی ببرای همه

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.

استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم , چت , چت روم , استاد چت 1200 آنلاین , استاد گپ , استاد.


برچسب: استادچت، استاد چت بهترین چت روم فارسی حال حاضر ایران میباشد باصمیمی ترین ... چت بزرگترین چت روم، چت، چت روم، استاد چت 1200 آنلاین، استاد گپ، استاد.،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۱ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۰۸:۰۸:۴۲ توسط:استادگپ موضوع: نظرات (0)

زیرک استادگپ,چت گپ استاد گپ,

اخ استاد زیرک لیس گپ

وای استاد قلابی استادگپ اما از,دست تو

 


برچسب: استادچت، استادگپ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۲۱:۱۶ توسط:استادگپ موضوع: نظرات (0)

استادگپ,استادچت,

درگوشه ی خیابان استادی از اساتید گرانبار! از کنار دانشجویی بگذشت،دانشجو از آنجا که فراغ مملکت را در بی توجهی به امور می دانست!سر بر نیاورد والتفات نکرد! استاد از آنجا که خود را سطوت علم می دانست! برنجید ودانشجو را همی گفت: این طایفه ی دانشجو امثال کم خردانند! و اهلیت وتربیت ندارند!! وازآنجا که یک نفرهمره استاد بود!دانشجو را گفت: ای کم خرد!سطوت علم برتو گذر کرد چرا شرط ادب رابرجای نیاوردی؟ دانشجوی زیرک لب به سخن گشود وگفت: استاد را بگو،توقع احترام از کسی دار که توقع علم از تو دارد! ودیگربدان که استاد از بهر پاس واحد های دانشجوست ! نه دانشجو از بهرطاعت استاد! ودیگر بار همی گو:استادی که علمش در جزوه اش در معیّت خویش حمل می شود:شبیه حَمالّة الحَطبی بیش نیست! وآنکس که اورا استاد یاد کرده، سطوت حمالة الحطبان است! استاد را گفت دانشجو استوار آمد و گفت: از من تمنایی بکن: دانشجو گفت: آن همی خواهم که در کلاس دگر باره زحمت ما ندهی وپیش همکلاسی ها از برای خود شیرینی مارا ضایع نگردانی! گفت مرا پندی بده: دانشجو گفت: دریاب که کنون جزوه ات هست به دست سال هاست که این جزوه می رود دست به دست! هیچ بر جزوه ات نظر کردی استاد! که نیست در آن علم جدید غیراز علم ارسطو وریچارد! برو از برای خودکتابی تالیف کن فنون علم جدید برای ما ردیف کن! تا مملکت ما از این که هست بددترنشود هراس دشمن از ما کمتر نشود! ... چو سعدی شیرین سخن همی گفته است: چو قومی یکی بی دانشی کرد نه کَه را منزلت ما ند و نه مَه را شنیدستی که گاوی در علفخوار بیالاید همه گاوان ده را! عالمی که کامرانی وتن پروری کند اوخویشتن گم است که را رهبری کند؟


برچسب: استادگپ، استادچت،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:

+ نوشته شده: ۱۰ آذر ۱۳۹۸ساعت: ۱۱:۰۹:۵۷ توسط:استادگپ موضوع: نظرات (0)